Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 


Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere 
link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situata in incinta Primăriei Comunei Ulmeni, telefon 0242-523123, fax 0242-523554, la adresa de e-mail: primaria_ulmeni@yahoo.com sau la adresa Primăriei Comunei Ulmeni, Șos. Olteniței, Nr. 310, localitatea Ulmeni, județul Călărași, www.primariaulmeni.ro 

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 

Formular Reclamatie administrativa 1 – 544: click aici
Formular Reclamatie administrativa 2 – 544: click aici
 

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Ulmenilink opis legislativ 

– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL nr. 13 din 29.03.2018 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni link 

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei
aprobata prin

  • HCL nr. 24 din 27.03.2024 privind actualizarea si modificarea Stat de functii si Organigrama Vizualizare
  • HCL nr. 05 din 29.01.2024 modificare si completare Organigrama si Stat de functii Ulmeni Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30
Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link


Program de audiente:
Numele si prenumele                     Functia             Zile de audiente               Ore de audiente 
DRĂGNOI Narcis-Niculae                     Primar                     Marti                         10,00 – 14,00 
ANTON Iulian                                  Viceprimar                 Joi                              10,00 – 12,00 
Manciu Anisoara
                                Secretar                  Vineri                          10,00 – 14,00 

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. ___;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI

COMUNEI ULMENI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Primariei comunei Ulmeni:
Dl. DRĂGNOI Narcis-Niculae
 – Primar
Dl. ANTON Iulian
 – Viceprimar
D-na 
Manciu Anisoara  – Secretarul comunei Ulmeni;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 
OJOVAN MARIN
D-na 
Manciu Anisoara – Secretarul comunei Ulmeni

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Ulmeni
Sediul: localitatea Ulmeni, Șos. Olteniței, Nr. 310,
Cod Postal 917260
Telefon: 0242-523123
Fax : 0242-523554
E-mail: primaria_ulmeni@yahoo.com
Site: https://www.primariaulmeni.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Ulmeni şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local  Referitor la sursele financiare ale comunei Ulmeni atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Ulmeni şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Ulmeni.

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica 
link 
i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE: click aici


În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 și 2 

Secretarul comunei Ulmeni,
Manciu Anisoara
h) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001